Kempkes Geo Groep B.V.
Kempkes Geo Groep B.V. logo

Kempkes Geo Groep B.V.

𝐊𝐞𝐦𝐩𝐀𝐞𝐬 π†πžπ¨ π†π«π¨πžπ© 𝐁.𝐕.

Landmeetkundig bureau Kempkes wil een toonaangevend bureau in GEOdata zijn. Daarom investeren wij voortdurend in de nieuwste hard- en software, productontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers. Innovatie is een vast onderdeel van onze manier van werken. We werken door heel Nederland aan geodetische projecten voor gemeenten, Rijkswaterstaat, het Kadaster, ingenieursbureaus, de bouwsector en industrie.

Kempkes staat voor meetbare kwaliteit. Te verklaren vanuit ons vak – landmeten: meetbaar maken. Dit geldt ook voor onze toepassingen. We gebruiken kwalitatief hoogwaardige eigen, open en nieuw in te winnen data en maken die toepasbaar voor nieuwe doeleinden.

Kempkes Geo Groep B.V.

Telefoon
0488 431 415
Email
Kempkes@landmeten.nl
Website
https://www.landmeten.nl/
Adres
Industrieweg Oost 8
6662NE Elst

Inventarislijst van Kempkes Geo Groep B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.